POLITYKA REKLAMACJI


Roszczenia reklamacyjne Klienta będą rozpatrywane w następującym zakresie:

 1.  Niezadowolenie z jakości usług
 2. Przypisanie kursanta na nieodpowiedni poziom kursu (poziom za niski lub za wysoki)
 3. Brak postępu lub niewystarczający postęp
 4. Niedotrzymanie warunków umowy dotyczących terminów rozpoczęcia i zakończenia kursu.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Pismo reklamacyjne może być złożone osobiście w biurze CEE Edulandia, przesłane listownie na adres oddziału CEE Edulandia lub przesłane drogą emailową na biuro@edulandia.net.
Reklamacje niespełniające powyższych wymagań, nie będą rozpatrywane. CEE Edulandia ustosunkuje się do przedstawionej reklamacji w ciągu 5 dni roboczych.

 1. Niezadowolenie z jakości usług.
  Jeśli składający reklamację jest niezadowolony z jakości świadczonych usług i spełnia warunki, że do dnia złożenia reklamacji, był obecny na 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych, CEE Edulandia w ramach rozwiązania problemu może zaoferować alternatywną grupę, zmianę lektora i/lub lekcje indywidualne o wartości równej kwocie za niewykorzystane zajęcia reklamowanego kursu. Jeśli składający reklamację nie jest w stanie lub nie chce zaakceptować żadnego z proponowanych rozwiązań, CEE Edulandia zwróci 100% kosztów poniesionych przez składającego reklamacje. Jeśli składający reklamacje, do dnia złożenia reklamacji, nie był obecny na 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych, CEE Edulandia uzna roszczenie reklamacyjne za bezpodstawne i rozpatrzy je na warunkach rezygnacji z kursu, zgodnie z umową zawartą między składającym reklamacje i CEE Edulandia.
 2. Przypisanie kursanta na nieodpowiedni poziom kursu (poziom za niski lub za wysoki)
  Jeśli składający reklamacje uzna, że został przypisany na niewłaściwy poziom, CEE Edulandia sprawdzi rekomendacje z testu i rozmowy diagnostycznej. Jeśli poziom grupy do której uczęszcza składający reklamacje jest zgodny z poziomem zarekomendowanym przez CEE Edulandia i składający reklamacje do dnia złożenia reklamacji, był obecny na 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych, CEE Edulandia podejmie próbę rozwiązania problemu oferując alternatywną grupę na poziomie niższym lub wyższym, zgodnie z wnioskiem składającego reklamacje. Jeśli składający reklamację nie jest w stanie lub nie chce zaakceptować żadnego z proponowanych rozwiązań, CEE Edulandia zwróci 100% kosztów za niewykorzystane zajęcia. Jeśli składający reklamację został przypisany na poziom inny niż poziom rekomendowany przez CEE Edulandia, CEE Edulandia podejmie próbę rozwiązania problemu oferując alternatywną grupę na poziomie niższym lub wyższym, zgodnie z wnioskiem składającego reklamacje. Jeśli składający reklamację nie jest w stanie lub nie chce zaakceptować żadnego z proponowanych rozwiązań, CEE Edulandia zwróci 100% kosztów poniesionych przez składającego reklamacje. Jeśli składający reklamacje, do dnia złożenia reklamacji, nie był obecny na 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych, CEE Edulandia uzna roszczenie reklamacyjne za bezpodstawne i rozpatrzy je na warunkach rezygnacji z kursu, zgodnie z umową zawartą między składającym reklamacje i CEE Edulandia.
 3. Brak postępu lub niewystarczający postęp
  Jeśli składający reklamację oświadczy, że zrobił niewystarczający postęp lub nie osiągnął żadnego postępu i spełnia warunki, że do dnia złożenia reklamacji, był obecny na 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych i przynajmniej raz oficjalnie powiadomił CEE Edulandia o swoim niezadowoleniu (poprzez Formularz skarg), CEE Edulandia sprawdzi wyniki cząstkowych testów sprawdzających i zadania domowe składającego reklamację. Jeśli istnieją dowody na brak postępów, CEE Edulandia zwróci 100% kosztów poniesionych przez składającego reklamacje. Jeśli składający reklamacje, do dnia złożenia reklamacji, nie był obecny na 90% zajęć, przystąpił do wszystkich cząstkowych testów sprawdzających i wykonał 90% zadanych zadań domowych, lub jeśli nie istnieją dowody na brak postępów CEE Edulandia uzna roszczenie reklamacyjne za bezpodstawne i rozpatrzy je na warunkach rezygnacji z kursu, zgodnie z umową zawartą między składającym reklamacje i CEE Edulandia.
 4. Niedotrzymanie warunków umowy dotyczących terminów rozpoczęcia i zakończenia kursu.
  Jeśli CEE Edulandia nie spełniła warunków dotyczących terminów rozpoczęcia i zakończenia kursu, które wynikają z umowy zawartej między CEE Edulandia a klientem, CEE Edulandia zwróci 100% kosztów poniesionych przez składającego reklamacje.